Doorgaan naar de inhoud

Toelaatbaarheids- verklaring (TLV)

Voor sommige leerlingen is het niet (meer) mogelijk om regulier onderwijs te volgen. Kan de school met extra ondersteuning niet voor een passende onderwijsplek zorgen? Dan is het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) een passende keuze. Voor plaatsing op het sbo en het so is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van SWV Hanzeland nodig. Deze verklaring geeft toegang tot het sbo of so.

Verschil speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so)

Sbo is de afkorting van speciaal basisonderwijs. Op sbo-scholen zijn de groepen kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht is voor de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ook zijn op sbo-scholen vaak meer deskundigen aanwezig, denk aan een logopodist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. De meeste kinderen worden doorverwezen naar het sbo vanwege leerproblemen of vanwege een lichte mate van sociaal-emotionele problematiek, aandacht- en concentratieproblematiek of motorische problematiek. Heel vaak is er ook sprake van een combinatie van deze ontwikkelingszorgen.

Een so-school – waarbij so staat voor speciaal onderwijs – is gespecialiseerd in bijvoorbeeld gedrag, onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) of onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking. Ook op het so zijn deskundigen aanwezig, zoals een logopodist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. De groepen zijn vaak nog iets kleiner dan in het sbo, waardoor de kinderen nog meer aandacht en nabijheid kunnen krijgen.

Wie vraagt een TLV aan?

De huidige basisschool vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij ons aan. De school heeft namelijk zorgplicht. Voor een kind dat nog niet op school zit, wordt de TLV aangevraagd door de school waar het kind is aangemeld. Goed om te weten: een TLV mag zonder toestemming van ouders worden aangevraagd. Dat kan echter niet zomaar. De school moet aantonen dat er met de ouder/verzorger is overlegd en dat er geprobeerd is om er samen uit te komen. Ook moet er een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een onderbouwing van de TLV-aanvraag zijn opgesteld. De aanvraag verloopt vervolgens via één van de adviescommissies van SWV Hanzeland: CAT Zwolle/Noord-Veluwe/Zwartewaterland, CAT Kampen of CAT Salland. De school, de bewuste adviescommissie en wij wisselen via het online programma Kindkans veilig gegevens uit.

Wie beoordeelt de aanvraag van een TLV?

In ons ondersteuningsplan staan onder meer de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op sbo- en so-scholen. Daarnaast verplicht de wet dat wij ons door deskundigen laten adviseren. Deze deskundigen werken samen in een adviescommissie. Voor wij een beslissing nemen over een TLV-aanvraag, geven 2 deskundigen hun advies. Hieruit volgt een deskundigenadvies van de adviescommissie. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is, hangt af van de hulpvraag van de leerling.

Van indienen tot akkoord

Bij SWV Hanzeland is een manager aangesteld die namens ons bestuur de TLV afgeeft. Hij laat zich dus adviseren door de deskundigen uit de adviescommissies van het betreffende cluster. Heeft een school voor een leerling een TLV aangevraagd, dan stelt de manager het schoolbestuur op de hoogte van het besluit. Natuurlijk krijgt de ouder/verzorger hier een kopie van. Is één van beide partijen het niet eens met het besluit? Dan kan de manager een uitgebreide onderbouwing geven. Ook kan zowel de school als de ouder/verzorger bezwaar aantekenen. Wij leggen het bezwaar dan voor aan de onafhankelijke, landelijke bezwaar- en adviescommissie in Utrecht.

Contact met de adviescommissies

Wil je als onderwijsprofessional weten welke formulieren je bij ons aan moet leveren om voor een leerling een TLV aan te vragen? Of ben je benieuwd wanneer de CAT in jouw regio – Zwolle, Kampen of Salland – vergadert? Neem dan contact op met: