Doorgaan naar de inhoud

Nieuwsbrief #4

In deze vierde nieuwsbrief lees je meer over de ondersteuningsplanraad (OPR), het ondersteuningsplan, de subsidie WEL in ontwikkeling, het ouder- en jeugdsteunpunt en nog veel meer!

De ondersteuningsplanraad (OPR)

Primair onderwijs

In de OPR zitten afgevaardigden (ouders en personeel) van de besturen in het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de leden van de OPR is instemmen met het Ondersteuningsplan. Dit plan wordt op dit moment ontwikkeld voor de periode 2024-2028.

In een ondersteuningsplan wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Om dat vast te stellen – of aan te passen – is altijd instemming van de OPR nodig. Daarnaast heeft de OPR adviesrecht op de begroting. Ook wordt de OPR meegenomen met ontwikkelingen van het samenwerkingsverband. 

In SWV Hanzeland PO is ambtelijke ondersteuning toegevoegd in de persoon van Marjon Govers. Marjon zal de komende twee jaar de OPR bijstaan bij het verder professionaliseren van de OPR. 

Elk cluster (Salland, Kampen, Zwartewaterland, Veluwe en Zwolle) is vertegenwoordigd door twee leden (ouder en medewerker). Daarnaast is het SO vertegenwoordigd.

Op dit moment zijn er vacatures voor de clusters Kampen (ouder en medewerker) en Veluwe (ouder) en Zwartewaterland (ouder en medewerker).  Heb je interesse in deze vacature, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het cluster of Koen Oosterbaan (manager). De OPR vergaderingen zijn openbaar. Mocht je interesse hebben in het bijwonen van de vergadering, neem dan contact op het met het secretariaat. 

De ondersteuningsplanraad (OPR)

Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs heeft SWV Hanzeland een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit twaalf stemgerechtigheden: zes ouders van leerlingen die onderwijs volgen op één van de deelnemende schoolbesturen/scholen én zes onderwijsprofessionals. 

De deelnemende scholen zijn:
Almere College, Zone College, Carmel College Salland, Landstede VO, Noordgouw, Ichthus College, Greijdanus, Agnieten/De Boog, OOZ VO scholen, VSO de Spanker,  VSO Ambelt/Twijn, VSO Zonnehof (Mijnplein). 

Dít doet de OPR
Eens per vier jaar maakt SWV Hanzeland een nieuw ondersteuningsplan. We beschrijven hierin hoe alle leerlingen die onder ons samenwerkingsverband vallen, passende ondersteuning kunnen krijgen. De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Ook ziet de raad erop toe dat dit plan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd én heeft zij adviesrecht op het vaststellen van de begroting. 

Wegens beëindiging van het lidmaatschap van de OPR zijn er vacatures voor de volgende scholen: 

Per direct:
Almere college, Landstede VO, Agnieten/De Boog, OOZ Zwolle VO, en Vso Zonnehof. 

Vanaf augustus 2024:
VSO Ambelt/Twijn en Agnieten/De Boog. 

De vacatures kunnen worden ingevuld door zowel ouders als personeel. Na de vooraanmeldingen wordt gekeken of het totaal aantal leden gelijk is verdeeld onder ouders en personeelsleden. Mocht dit niet zo zijn dan moet er een wisseling plaats vinden. Reacties of informatie kunnen worden ingewonnen bij Clemens Rekveldt crekveldt@ichthuskampen.nl , voorzitter van de OPR. 

Het ondersteuningsplan

Primair onderwijs
Het concept ondersteuningsplan ligt ter voorlopige vaststelling bij het bestuur. De feedback vanuit de directies, het afstemmingsoverleg en de lokaal bestuurlijke overleggen is verwerkt. Na voorlopige vaststelling, wordt het plan ter instemming voorgelegd aan de OPR en de deelnemersraad (=alle aangesloten schoolbesturen). Het plan moet voor 1 mei worden vastgesteld en naar de inspectie worden gestuurd. Daarna wordt het definitieve plan op de website geplaatst. Per cluster wordt op basis van dit plan een jaarplan opgesteld. 2025 is dan het eerste uitvoeringsjaar. 

WEL in ontwikkeling

De subsidie WEL in ontwikkeling is in 2022 aangevraagd door het samenwerkingsverband voor zowel primair- als voortgezet onderwijs. WEL in ontwikkeling is een project dat aansluit bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en een nieuwe beweging wil creëren in situaties waar niet ingeschreven jeugdigen in vastlopen en waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. WEL in Ontwikkeling is een samenwerking tussen Gedragswerk, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Ingrado.  

WEL aan het woord: de moeder van Michael over wat het project WEL in Ontwikkeling tot dusver heeft betekend voor haar zoon. 

Michael werd als eerste vo-casus aangemeld voor WEL in Ontwikkeling. Hij zat al geruime tijd thuis toen het samenwerkingsverband in februari 2023 werd ingeschakeld en de mogelijkheid van WEL in Ontwikkeling werd geopperd. Vastlopende gesprekken met scholen en instanties waren tot dat moment als een muur waar moeder en zoon tegenaan liepen. Wat Michael nodig had en wat een school kon bieden vormde een spagaat. Iemand van buiten die hierover kon “meedenken in oplossingen en in daden was heel fijn”, aldus zijn moeder. 

Naast de leerplicht en de jeugdconsulent van de gemeente, bleef ook de school betrokken. Daarnaast had Michael wekelijks gesprekken met een persoonlijke begeleider met autisme-expertise. 

In de multidisciplinaire overleggen ontstond een steeds duidelijker plan waarin de wensdroom van Michael centraal mocht staan. Hij voelde dat er naar hem werd geluisterd en dat hij tijd en ruimte kreeg. Hierdoor werd hij meer ontspannen en begon hij zich langzaamaan steeds beter te voelen. Thuis gaf dit veel rust in de situatie, waardoor iedereen uiteindelijk beter in zijn vel kwam te zitten. 

Michaels droom is om nu eerst zijn HAVO-diploma te behalen en dat betekent dat hij de eerstkomende tijd nog thuis onderwijs kan volgen, mede dankzij alle betrokken instanties en WEL in Ontwikkeling. Hij krijgt hiervoor de tijd die hij nodig heeft en dit geeft hem de rust die hij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. 

Voor meer informatie: klik hier of mail naar Simone Sarphatie (s.sarphatie@swv-hanzeland.nl) of Patricia Lemmens (p.lemmens@swv-hanzeland.nl).  

 

Het ouder- en jeugdsteunpunt

Bij het ouder- en jeugdsteunpunt van samenwerkingsverband Hanzeland kunnen ouders en leerlingen terecht met alle vragen over passend onderwijs. Ook als er vanuit school vragen zijn, of als je een casus wil voorleggen, kan je contact met ons opnemen.  

We hebben een nieuwe flyer ontwikkeld die alle zorgcoördinatoren en intern begeleiders inmiddels digitaal hebben ontvangen. Op de website van SWV Hanzeland is aanvullende informatie voor ouders beschikbaar. Daar zijn onder andere begrippen en afkortingen en veel gestelde vragen te vinden. 

Het ouder- en jeugdsteunpunt is van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 9u en 12.30u op 06-57125952 of via steunpunt@swv-hanzeland.nl
Wil je de flyer ook op papier ontvangen om mee te geven aan ouders? Laat het even weten via de mail, dan sturen we ze naar je op. 

Hartelijke groet,
Patricia Lemmens, contactpersoon PO
Yvonne van Helsdingen, contactpersoon VO

 

Wettelijke vereisten schoolgids PO en VO

Een schoolgids dient op grond van Artikel 2.29-m WVO 2020 en Artikel 22 Wet op de expertisecentra aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Het vermelden van het samenwerkingsverband, of de samenwerkingsverbanden waarbij het bevoegd gezag is aangesloten, is een van de vereisten. 

Om scholen te helpen is hier een voorbeeldtekst om integraal of gedeeltelijk op te nemen in de schoolgids en/of de website van de school. 

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband Hanzeland.
Doel van de Wet passend onderwijs is dat alle leerlingen, liefst thuisnabij, een passende onderwijsplek krijgen. Hiervoor hebben de scholen zorgplicht.
Om aan de zorgplicht te voldoen en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Deze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Hanzeland. Op de website www.swv-hanzeland.nl  staan verdere contactgegevens vermeld.