Doorgaan naar de inhoud

Nieuwsbrief #5

In deze vijfde nieuwsbrief lees je meer over de subsidie voor meer- en hoogbegaafden, bezoek inspectie bij het primair onderwijs, vacatures in de OPR, herijken van de missie en structuur in het VO en nog veel meer!

Subsidie meer- en hoogbegaafden

Primair onderwijs

Eind vorig jaar is bevestigd dat de subsidie die het samenwerkingsverband met een projectplan rond hoogbegaafdheid heeft aangevraagd, is toegekend. In de komende twee jaar zullen er activiteiten worden georganiseerd rond de volgende speerpunten: 

  • Verstevigen van het kennisnetwerk rond hoogbegaafdheid 
  • Komen tot een dekkend netwerk van plusgroepen 
  • Door ontwikkelen van de Liaan voor jongere leerlingen (< groep 5). 

Expertgroep HB
Bij de invulling van de activiteiten van de vorige subsidie (2019-2022) heeft de Expertgroep HB een grote rol gespeeld. Dat is ook nu weer de bedoeling. Door de revitalisering van het samenwerkingsverband moest de groep opnieuw worden samengesteld, zodat alle clusters vertegenwoordigd zijn. In juni zal de eerste bijeenkomst in de nieuwe samenstelling zijn en wordt gestart met de activiteiten uit het projectplan. 

Plusgroepen
Op veel plaatsen in het samenwerkingsverband worden arrangementen voor begaafde leerlingen verzorgd. Daarbij bestaat een grote diversiteit in organisatie, aanbod en samenstelling van groepen. Om zicht te krijgen op waar extra inzet nodig is, zodat een dekkend netwerk ontstaat, zal er een onderzoek worden gestart naar de stand van zaken ten aanzien van het onderwijs aan begaafde kinderen. Dit onderzoek zal direct na de zomervakantie van start gaan en de basis vormen voor de door de Expertgroep te organiseren activiteiten. 

Liaantje
Dit is de werknaam voor de nieuwe activiteiten van de Liaan. Deze voorziening van het samenwerkingsverband voor begaafde leerlingen met bijkomende problematiek, waarbij sprake is van (dreigende) uitval, is opgezet vanuit de vorige subsidie. Het doel is de leerlingen zoveel mogelijk (met begeleiding) terug te leiden naar het regulier onderwijs. De doelgroep bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. Regelmatig kwamen vragen vanuit scholen die over jongere leerlingen gingen en moest nee verkocht worden. 

Liaantje is bezig arrangementen voor jongere leerlingen te ontwikkelen. Hoe dat eruit komt te zien, zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. 

Projectleiding
De leiding van het project ‘Subsidie HB’ is in handen van Johan Vlaskamp. Bij de ontwikkeling van de inhoud zijn een stuurgroep (vanuit Hanzeland) en de Expertgroep HB (vanuit expertise) betrokken. 

Om deze taak in te kunnen vullen, heeft Johan zijn rol als netwerkbegeleider in cluster Zwolle beëindigd en overgedragen aan Regine Miedema. 

Tweefactorauthenticatie Kindkans

Primair onderwijs

Per 1 september zullen de gebruikers van SWV Hanzeland gaan inloggen bij Kindkans via de tweefactorauthenticatie. 

Kindkans vindt het belangrijk dat alle gebruikers voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, die sinds 25 mei 2018 in Europa geldt. Daarom is er gekozen voor een tweefactorauthenticatie. Dat betekent dat u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord en tevens met een steeds wisselende code via een app op uw telefoon. Die steeds wisselende code zorgt ervoor dat iemand, die uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft weten te achterhalen, nog steeds niet zomaar bij uw gegevens in Kindkans kan. Op deze wijze blijft u bij het invoeren en raadplegen van privacygevoelige gegevens, waaronder nogal eens medische gegevens van een kind, op een veilige en wettige wijze werken. Ja, natuurlijk is het voor uzelf ook iets lastiger geworden, dat realiseren we ons. Wij hopen dat u snel went aan deze werkwijze en zo meewerkt aan het voldoen aan AVG-eisen. 

Voor de zomervakantie zal de informatie hoe in te loggen worden verstuurd naar de intern begeleiders. 

Ondersteuningsplan

Primair onderwijs

Het (nieuwe) ondersteuningsplan ‘Samen op pad 2024 – 2028’ is onlangs vastgesteld. Klik hier voor het volledige plan.
Kort na de zomervakantie verschijnt er nog een publieksversie. Deze wordt ook op alle scholen verspreid. 
In de komende maanden zullen de coördinatoren van de clusters en Koen het ondersteuningsplan gaan uitwerken in jaarplannen. Het eerste uitvoeringsjaar is dan 2025.
In het plan is de organisatiewijziging vastgelegd en het bevat een aantal bestemmingen waar de komende tijd aan gewerkt gaat worden.

Inspectie

Primair onderwijs

Begin september voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit bij het samenwerkingsverband. Het SWV-Hanzeland wordt beoordeeld op 6 kwaliteitsstandaarden. Onderdeel van de beoordeling is het inspectiebezoek op 4 verificatiescholen. De inspectie geeft aan welke scholen dit zullen zijn.
Zodra er meer bekend is over het programma en de verificatiescholen zullen we dat melden in de volgende nieuwsbrief.

Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR)

Primair onderwijs

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft nog een aantal vacatures. De OPR komt 5 keer per jaar bijeen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De OPR heeft een formele rol bij het vaststellen van het ondersteuningsplan en de begroting. Zeker zo belangrijk is het meedenken en invloed hebben op de ontwikkeling van ons SWV-Hanzeland PO. 

De OPR heeft nu de volgende vacatures:
Cluster Salland – personeelsgeleding
Cluster Veluwe – oudergeleding
Cluster Kampen  – personeels- en oudergeleding
Cluster Zwartewaterland – personeels- en oudergeleding. 

Voor informatie kun je contact opnemen met Wendy Offerman (w.offerman@ambelt.nl) en Koen Oosterbaan (koen.oosterbaan@swv-hanzeland.nl). 

Voortgang herijken missie en structuur

Voortgezet onderwijs

Het ‘traject’ ligt mooi op schema. De gezamenlijke besturen hebben een nieuwe missie en ambitie vastgesteld. Deze zal een plaats krijgen in het komende ondersteuningsplan (’25 – ’29). Ook wordt de scheiding tussen bestuur en toezicht doorgevoerd. Alle aangesloten schoolbesturen vormen samen het bestuur van het SWV-Hanzeland VO. Daarnaast komt er een onafhankelijke Raad van Toezicht.  

De uitwerking van deze wijziging (o.a. statuten, overlegvormen, besluitvorming) ligt half juni ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur. Bij een positief besluit, kan de nieuwe bestuurlijke inrichting per 01-09-’24 worden ingevoerd.

Ondersteuningsplan

Voortgezet onderwijs

Het huidige ondersteuningsplan is geactualiseerd en met een jaar verlengd. Klik hier voor het huidige ondersteuningsplan.
In de periode september tot december wordt er geschreven aan een nieuw ondersteuningsplan. Verschillende geledingen zal nog om input gevraagd worden.

Subsidie meer- en hoogbegaafden

Voortgezet onderwijs

Ook voor het samenwerkingsverband vo is de subsidieaanvraag voor ‘Begaafde leerlingen po en vo 2023-2025’ toegekend. 

De drie onderdelen waarvoor een plan van aanpak is uitgewerkt zijn: 

  1. uitvoeringsplannen verzorgd door Celeanum en Greijdanus Zwolle;
  2. uitvoeringsplan van het vso;
  3. een algemeen deel op het niveau van het SWV Hanzeland.   

Samenwerking Celeanum en Greijdanus Zwolle
Beide scholen ontwikkelen activiteiten voor het versterken van thema’s als het signaleren van vormen van begaafdheid, begeleiding en onderwijs aan dubbel bijzondere leerlingen, inclusief onderwijs en het optimaliseren van de zorgstructuur en zorg in de klas. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld voor het versterken van de samenwerking met ouders en met het speciaal onderwijs (Perspectief Traject Greijdanus/ samenwerking met de Twijn en de Ambelt en Celeanum). 

Bij de activiteiten die worden ontwikkeld wordt in sommige gevallen samengewerkt met hogescholen en universiteiten. 

Vso de Twijn en de Ambelt 
In het vso zitten ook hoogbegaafde leerlingen. Meestal hebben deze jongeren dan naast hoogbegaafdheid, ook psychiatrische- en gedragsproblemen. Op beide scholen zijn naast de reguliere (v)so-klassen verschillende maatwerkklassen, waar jongeren in deze doelgroep zijn geplaatst. Met de projectgelden worden activiteiten ontwikkeld waarmee kennis en het handelingsrepertoire worden vergroot. Hiermee wordt een basisaanbod ontwikkeld op cognitief, sociaal-emotioneel en psycho-educatief gebied, waarmee beter kan worden aangesloten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze jongeren. 

Samenwerkingsverband Hanzeland
Om het HB-aanbod op het regulier onderwijs binnen ons samenwerkingsverband te versterken zijn twee projectleiders aangesteld. Esther Korterink en Willeke van der Stege gaan de komende drie jaar werken aan het ontwikkelen en implementeren van een duurzame samenwerkingsstructuur binnen het SWV. 

Dit doen zij onder meer door het inventariseren aan de scholingsbehoefte binnen het SWV en het inkopen van een daarop afgestemd scholingsaanbod voor alle bij het SWV aangesloten schoolbesturen. Met een netwerkgroep voor intervisie wordt casuïstiek en kennis gedeeld. 

Om deskundigheidsbevordering en kennisdeling op alle scholen van het SWV te ontwikkelen is het intensiveren van de samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs in de regio van belang. In dit kader dragen de projectleiders ook zorg voor de verbinding met de projecten op de hierboven genoemde scholen en initiatieven in het PO, zoals rond de Liaan. 

Deze gezamenlijke aanpak en onderlinge afstemming draagt zorg voor een dekkend aanbod voor begaafde leerlingen in SWV Hanzeland.
Voor meer informatie over de projecten neemt u contact op met s.sarphatie@swv-hanzeland.nl

Het ouder- en jeugdsteunpunt

Het ouder- en jeugdsteunpunt van samenwerkingsverband Hanzeland beantwoordt dagelijks vragen van ouders en verzorgers als: hoe vind je een school die bij jouw kind past? Hoe bereid je je voor op het eerste 10-minutengesprek? En wat kun je doen als je het niet eens ben met een beslissing van school? Het ouder- en jeugdsteunpunt geeft duidelijke informatie én advies.  

Wil je meer weten over het ouder- en jeugdsteunpunt? We komen graag bij je langs om onze informatie te delen. Op onze website en flyer is ook veel informatie te vinden. Wil je onze flyer liever fysiek ontvangen? Stuur ons gerust een mail, dan zorgen we ervoor dat ze bij jullie terechtkomen.  

Yvonne van Helsdingen
Patricia Lemmens
Steunpunt@swv-hanzeland.nl

Registratie leerlingen met extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen scholen een ontwikkelingsperspectief (opp) op, als die ondersteuning tenminste niet onder de basisondersteuning valt die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken. Vervolgens moeten reguliere scholen de opp’s ook registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Maar dat gebeurt niet altijd, merken wij. Daarom herinneren we deze scholen er momenteel aan dat registratie verplicht is. 

De geregistreerde gegevens zijn cruciaal voor een betrouwbaar landelijk beeld van het aantal leerlingen in het regulier onderwijs dat extra ondersteuning krijgt. Scholen kunnen de opp’s gedurende het hele schooljaar registreren.