Doorgaan naar de inhoud

Nieuwsbrief #6

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Je leest hieronder meer over de uitbreiding van de Liaan in het primair onderwijs, de bestuursverslagen van 2023, voortgang herijken missie en structuur in het voortgezet onderwijs en nog veel meer!

De Liaan

Primair onderwijs

De Liaan is een onderwijsvoorziening van samenwerkingsverband Hanzeland voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong met bijkomende problematiek die thuis zitten of waarbij thuiszitten dreigt. De Liaan is bedoeld om specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en zijn omgeving in kaart te brengen en betrokkenen inzicht te geven in de best passende omgeving, aanpak en het aanbod. Via een intensief programma van ambulante begeleiding, begeleiding bij de voorziening of een combinatie van beide wordt gewerkt aan re-integratie naar school. 

Vanaf 1 september 2024 wordt de Liaan uitgebreid, waarmee we ook een arrangement gaan bieden voor jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en bijkomende problematiek.  

Hierover is onlangs een nieuwsbrief gedeeld met alle besturen. Klik hier om deze nieuwsbrief te bekijken.  

Ondersteuningsplan

Primair onderwijs

Het ondersteuningsplan is vastgesteld. Een flyer met de hoofdlijnen van het plan wordt na de zomervakantie via de directeur uitgereikt aan alle teamleden. Hier kun je de flyer alvast bekijken.

Bestuursverslag en jaarrekening

Primair onderwijs

Het bestuursverslag 2023, inclusief jaarrekening, is goedgekeurd door de accountant en vastgesteld door het bestuur. Klik hier voor het bestuursverslag.

Voortgang herijken missie en structuur

Voortgezet onderwijs

Statuten en governance
In de vergadering van het AB (Algemeen Bestuur) zijn de nieuwe statuten goedgekeurd en daarna door het DB vastgesteld. Daarmee heeft het AB zichzelf opgeheven. 

Met ingang van 01/09 vormen de huidige AB leden het nieuwe bestuur van het SWV-Hanzeland VO. Daarnaast komt er een onafhankelijke Raad van Toezicht.   Twee leden zijn inmiddels benoemd. Reint Scholten wordt de voorzitter en Wil Kroesen wordt lid RvT op voordracht van de OPR.  Na de vakantie start de werving voor de andere 2 leden. 

Overleggroepen
Netwerkkring
In de nieuwe setting vervallen de huidige sub-regio’s en beëindigen de projectleiders hun werkzaamheden.  

Daarvoor in de plaats komen zogenaamde lokale netwerken. Dit zijn netwerken van schoolbesturen/schoolleiders/coördinator passend onderwijs, die werkzaam zijn in een gemeente. Zo komen er 7 netwerken: Dronten, Kampen, Zwolle, Zwartewaterland, Nieuw-Leusden, Salland, Heerde. 

Deze netwerken (soms 1 school) maken afspraken over de overgang PO-VO, samenwerking met gemeente en lokale partijen, aanpak thuiszitters en het dekkend netwerk.  

Kwaliteitskring
De mensen in deze kring worden gefaciliteerd op het niveau van het samenwerkingsverband (dagdeel per 2 weken). De kwaliteitskring zorgt voor beleidsvoorstellen om de kwaliteit van het SWV te verbeteren, gekoppeld aan de doelstellingen. De kwaliteitskring krijgt daarvoor input vanuit de netwerkkringen, maar ook vanuit bijvoorbeeld de CT of de HB-expertgroep. 

Reflectiegroepen 
Tenslotte zullen we 2 keer per jaar een groot overleg organiseren (niveau directies, zorg-coördinatoren, experts). Op deze 2 dagdelen zullen we in kleine, divers samengestelde groepen (VO en VSO) kennis en ervaring uitwisselen, met de bedoeling van elkaar te leren en om gaandeweg een gemeenschappelijk beeld te vorming richting inclusief onderwijs. 

Save the date

Voortgezet onderwijs

Op 6 mei wordt er een Hanzeland brede conferentie georganiseerd rond meer- en hoogbegaafdheid. Noteer hem alvast in je agenda!

Bestuursverslag en jaarrekening

Voortgezet onderwijs

Het bestuursverslag, inclusief jaarrekening, is goedgekeurd door de accountant en vastgesteld door het bestuur. Klik hier voor het gehele jaarverslag. 

Alleen de samenvatting lezen? Klik hier voor de factsheet. 

Tweefactorauthenticatie Kindkans SWV Hanzeland

Nog even een reminder: per 1 september zullen alle gebruikers van SWV Hanzeland gaan inloggen bij Kindkans via de tweefactorauthenticatie (zie nieuwsbrief 5).  

Onlangs is deze brief al gedeeld met alle gebruikers. Op 18 juli volgt er nog een brief inclusief handleiding.